AMCLNEY

Đừng tìm,bởi điều gì đến sẽ đến

Đừng đợi, bởi ng cần ở lại sẽ ở lại 😉